نقطه اشتراک برندگان جایزه ملی محیط زیست

نقطه اشتراک برندگان جایزه ملی محیط زیست آن است که همه ی آنها هم دوستدار و حامی محیط زیست هستند و هم دوستدار و حامی سازمان حفاظت از محیط زیست!

Posted in: دسته‌بندی نشده