شنبه 16 آذر ماه 1392، آخرین مهلت ثبت نام در همایش"حقوق مناطق کوهستانی"

شنبه 16 آذر ماه 1392، آخرین مهلت ثبت نام در همایش”حقوق مناطق کوهستانی”

انجمن حفظ محیط کوهستان

 تلفن: 22753971-021 و 22701636-021

دورنگار: 22754158-021

www.meps.ir :وب سایت

نشانی: تهران، صندوق پستی 5344-14155

Mountain Environment Protection Society (MEPS)

Tel.: 021-22753971 & 021-22701636

Fax: 021-22754158

P.O.Box: 14155-5344 Tehran – Iran

Website: www.meps.irSee More

Posted in: دسته‌بندی نشده