بودجه ریزی عملیاتی در منابع طبیعی – 1

بودجه ریزی در جهان عموماً سالانه تنظیم می شود ، در ایران  این سند مالی و عالی دولت برای ارائه انواع خدمات به مردم بر حسب دستگاه اجرائی –  برنامه –  طرح – فعالیت ( برحسب تعریف ساختار کارهای پروژه گفته می شود ) ، توزیع استانی و شهرستانی نیز دارد و در هر حال این نوع اقدام در مدت یکسال مکان محور است.


بودجه ریزی به یک برنامه ریزی منسجم

Posted in: دسته‌بندی نشده