تشدید آتش سوزی های جنگلی در غرب آمریکا

هزاران نفر از مردم ایالت مونتانا از ایالات غربی آمریکا به دلیل ادامه آتش سوزی های طبیعی، دستور تخلیه اجباری گرفتند.