روز قلم

روز قلم بر اهل قلم مبارکباد.

روزی که اندیشه هایی به قدرت قلم بر صفحات
حقیقی یا مجازی نگارش می شود و پیامی به بلندای جایگاه علم و دانش را به
آحاد جامعه ابلاغ می کند و رسانه می گردد و مرز های سیاسی جغرافیایی را در
می نوردد و یا مرز دل می شکافد و گاه بر دل می نشیند و یا گاهی آموزه می
شود و تحول می آفریند و بنیان فکری می شود.

امروز به سه صفحه از مجموع  60 یاداشت از 5 تیر در سایت گرین بلاگ، فقط یک کلیک بر روی یک یاداشت بود و در واقع این یاداشت ها هیچ خواننده نداشت !

سکوت حاکم بر طرح مباحث محیط زیستی و حفاظت از منابع طبیعی ، نیز شاید پیامی دارد و دریافت این پیام می تواند برای فعالان این بخش مفید باشد . اما نکته مهم این است که این تعداد قلیل هم حال خواندن یاداشت های خودشان را ندارند !

و…

Posted in: دسته‌بندی نشده