تسلیت مرکز مطالعات فلسطین نهاد ریاست جمهوری در پی درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا

مرکز مطالعات فلسطین نهاد ریاست جمهوری در پیامی درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا را تسلیت گفت.