مقابله با «مافیای پسماند» از اولویت‌های «شورای ششم» ‌

رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران گفت: شورای ششم شهر تهران باید هم پایشگر عملکرد شهرداری باشد و هم به نحوی عمل کند که گره‌های مدیریت شهری از جمله معضلات محیط زیست باز شود.  ... “مقابله با «مافیای پسماند» از اولویت‌های «شورای ششم» ‌”

ادامه ←

حل مشکلات مرکز دفع پسماند «آرادکوه» از اولویت‌های «شورای ششم» ‌باشد

رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران گفت: شورای ششم شهر تهران باید هم پایشگر عملکرد شهرداری باشد و هم به نحوی عمل کند که گره‌های مدیریت شهری از جمله معضلات محیط زیست باز شود.  ... “حل مشکلات مرکز دفع پسماند «آرادکوه» از اولویت‌های «شورای ششم» ‌باشد”

ادامه ←