قانون هوای پاک را «اجرا» کنیم!

روزنامه جامعه فردا- شینا انصاری؛ نخستین قانون مرتبط با آلودگی هوا در کشور، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353 بود. در این قانون، جلوگیری از هرگونه آلودگی از جمله آلودگی هوا بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفت و مبادرت به هرگونه اقدامی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم نماید ممنوع شد. در سال 1354، با تصویب «آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا» مقررات کنترل این آلودگی توسعه یافت. ولی به صورت خاص، مهمترین قانون ویژه کنترل آلودگی هوا با عنوان «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» در سال 1374 مصوب گردید. طی سال های پس از تصویب این قانون، علاوه بر آیین نامه‌های وضع شده درباره مقابله با آلودگی هوای شهرها، از قانون برنامه سوم توسعه در قوانین برنامه‌ای پنج ساله نیز احکامی به صورت مشخص به آلودگی هوا اختصاص یافت.
 

Posted in: دسته‌بندی نشده