تا دوشنبه…

به کوه نوردی می روم و تا دوشنبه ی آینده در اینجا یادداشتی نخواهم داشت. درود و بدورد!