تعاريف و مفاهيم آماري استاندارد بخش صنعت و معدن، مركز آمار ايران

شهرك صنعتي:

شهركي است داراي محدوده و مساحت معين، براي استقرار مجموعه اي از واحدهاي صنعتي و پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي، آموزشي، اطلاع رساني، مشاوره اي، بازرگاني كه تمام يا پاره اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليتها در آن ايجاد مي شود.

 شهرك صنعتي تخصصي:

شهرك صنعتي است كه در زمينه توليد يا خدمات صنعتي خاص و يا فعاليتها هم خانواده يا مكمل و واحدهاي پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني ايجاد مي شود.

 شهرك صنعتي در حال بهره برداري:

شهرك صنعتي مصوبي كه خدمات زيربنايي فراهم شده در آن در حدي است كه تمام يا قسمتي از وسعت آن در مرحله تخصيص زمين به متقاضيان سرمايه گذاري صنعتي است.

 شهرك صنعتي مصوب:

شهرك صنعتي كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

 ناحيه صنعتي:

ناحيه است با امكانات مشابه شهرك صنعتي و مساحت آن كمتر از 100 هكتار مي‌باشد.

 ناحيه صنعتي روستايي:

ناحيه صنعتي است داراي محدوده ومساحت كمتر از 50 هكتار كه در چارچوب طرحهاي ناحيه اي موجود مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ايجاد مي شود و شامل مجموعه اي از واحدهاي صنعتي با اولويت صنايع تبديل و تكميلي كشاورزي و خدمات پشتيباني است.

سایر تعاریف در ادامه مطلب

Posted in: دسته‌بندی نشده