باغ های جهانشهر کرج در معرض ساخت و ساز

در حالی که نهادهایی مانند استانداری البرز و شهرداری کرج با تغییر کاربری و تخریب باغهای فاتح در منطقه جهانشهر کرج مخالفت می‌ورزند اما این باغها همچنان در معرض تخریب به منظور ساخت و ساز مسکونی قرار دارند و مساحت آنها تا حدود 80 درصد کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری شهر الکترونیک، افزایش شتاب زندگی مدرن منجر به غفلت از محیط‌های سبز و باز شهری شده به گونه‌ای که امروزه ارتباط انسان با طبیعت بسیار ناچیز شده است. فضای سبز شهری؛ بخشی از فضای باز شهری است که عرصه‌های طبیعی یا مصنوعی زیر پوشش درختان، درختچه‌ها، گل‌ها و... را دربر می‌گیرد که به ویژه در شهر‌ها با نظارت متخصصان مرتبط، برای بهبود شرایط زیستی و رفاهی شهروندان احداث و نگهداری می‌شود.

فضاهای سبز شهری به عنوان بخشی از کالبد شهر‌ها تا قرن هیجدهم تحت عنوان باغ یا پردیس مطرح بودند اما با افزایش جمعیت و رشد فیزیکی شهر‌ها در قرون نوزدهم و بیستم به عنوان یک ضرورت مطرح شدند. به گونه‌ای که امروزه این فضا‌ها جزء لاینفک تصمیمات برنامه‌ریزی کاربری زمین به شمار می‌آیند.

فضاهای سبز در گذشته به علت کارکرد شهر‌ها، سهولت دسترسی به نواحی طبیعی و... بیشتر برای گروه‌های خاص اجتماعی همانند طبقات مرفه اهمیت داشت، اما امروز توسعه چنین فضاهایی به عنوان نیاز تنفسی و تفریحی شهر، یک ضرورت غیرقابل اجتناب زیستی و اجتماعی محسوب می‌شود. البته می‌توان گفت که برنامه‌ریزی فضاهای سبز، پیشینه‌ای طولانی ندارد و تا قرن هجدهم این فضا‌ها به عنوان نواحی کشاورزی شهر‌ها را در بر می‌گرفت اما به دنبال انقلاب صنعتی و بوجود آمدن مشاغل مستقل از زمین کشاورزی فضاهای سبز پیرامونی از داخل شهر‌ها جدا شده و به تدریج شهر‌ها با تخریب زمین‌های بکر طبیعی و اراضی کشاورزی مواجه شدند.

باغ‌ ایرانی؛ فضای آرمانی معماری

بر اساس برخی از اسناد پیشینه باغ‌های ایرانی به دوران هخامنشیان می‌رسد و آنچه آن‌ها را از دیگر باغ‌ها در سرزمین‌های دیگر متمایز می‌سازد، اصول و ویژگی‌های عام و خاص‌ آن‌ها است. باغ ایرانی عالیترین و آرمانی‌ترین فضای معماری به شمار می‌آید؛ زیرا کمبود آب در بسیاری از نواحی ایران موجب شده است به عنوان یک فضای آرامش‌بخش برای گذران اوقات فراغت و نمادی از بهشت بر روی زمین به شمار آید.

ادامه ی مطلب......

Posted in: دسته‌بندی نشده