(12)90- پژوهش و اجرا

شکر خدا:

- مراکز تحقیقات منابع طبیعی زیادی در استان ها داریم و مؤسسه مرکزی آن هم چند دهه است که در نزدیکی پایتخت فعالیت دارد.

- دانشگاه ها هم که از نظر استاد و دانشجو و پایان نامه و تز، غنی و پربار است.

- نشریات علمی – پژوهشی هم که با قالبی متین و منظم، به چاپ می رسد.

با این مقدمه:

چرا کار ما در عرصه و میدان سامان علمی ندارد؟

- آیا اجرایی ها به پژوهش بی توجه اند؟

- آیا پژوهش ها ارتباطی با مسائل اجرایی ندارد؟ یا به کار آن نمی آید؟

- آیا نحوه ارتباط  و استفاده از دانش محققان و دانشگاهیان ایراد دارد؟

- آیا چون دانش آموختگان جوان، امکان ورود گسترده به دستگاه اجرایی را نیافته اند دانش به عرصه و میدان نمی رود؟

خلاصه این که:

- مشکل چیست؟

- و این پرسش ها رااز که باید پرسید؟

...