(12)90- پژوهش و اجرا

شکر
خدا:


مراکز تحقیقات منابع طبیعی زیادی در استان ها داریم و مؤسسه مرکزی آن هم چند دهه
است که در نزدیکی پایتخت فعالیت دارد.


دانشگاه ها هم که از نظر استاد و دانشجو و پایان نامه و تز، غنی و پربار است.


نشریات علمی – پژوهشی هم که با قالبی متین و منظم، به چاپ می رسد.

با
این مقدمه:

چرا
کار ما در عرصه و میدان سامان علمی ندارد؟


آیا اجرایی ها به پژوهش بی توجه اند؟


آیا پژوهش ها ارتباطی با مسائل اجرایی ندارد؟ یا به کار آن نمی آید؟


آیا نحوه ارتباط  و استفاده از دانش محققان
و دانشگاهیان ایراد دارد؟


آیا چون دانش آموختگان جوان، امکان ورود گسترده به دستگاه اجرایی را نیافته اند
دانش به عرصه و میدان نمی رود؟

خلاصه
این که:


مشکل چیست؟

– و
این پرسش ها رااز که باید پرسید؟