بررسی ارتباط میان رشد اقتصادي، آزادسازي تجاري و آلودگی محیط زیست بررسی کشورهاي منتخب منطقه خاورمیانه

دکتر حسین محمدی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد محمد تیرگری سراجی دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد چکیده آزادسازی تجاری، رشد اقتصاد و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه‌های اخیر می‌باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی براي 11 کشور منطقه خاورمیانه طی سال‌های 1980 تا 2010 میلادی بررسی شده است. روش‌های اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های پانل و تحت‌ نرم‌افزار استتا انجام شد.