کف ساز و کار هاي حفاظتي مورد نياز جهت کنترل ورود و مديريت محصولات تراريخته در کشور (بخش پاياني)

شکل ورود محصولات تراريخته به کشور و خارج از دو حالت عمده نمي تواند بوده باشد :
1. نفوذ و ورود غير مجاز از مرز هاي آبي (بويژه رود خانه ها) و خاکي: ضرورت دارد با همکاري ديگر کشور هاي منطقه با ايجاد و توسعه سيستم هشدار قبلي تحت کنترل در آيد.
2. ورود از مجاري رسمي که شامل حالت هاي زير مي گردد:
 استفاده در آزمايشگاه و صنايع
 استفاده داروئي براي انسان
 استفاده داروئي براي دام
 استفاده در سيستم باز : حمل ، توزيع ، کشت و...
­ ساز و کار کنترل
1. درخواست دهنده: مستندات و نتائج تحقيقات آزمايشگاهي و ميداني را همراه با گزارش ارزيابي ريسک تنوع زيستي به دبيرخانه مرجع ملي ارائه نمايد؛
2. درخواست از طريق کميته تخصصي مرجع ملي (افراد متخصصي که از طريق مراجع علمي و دانشگاهي، بدنه هاي کارشناسي دستگاه هاي ذيربط،NGO ها و... انتخاب مي شوند) بررسي و گزارش تحليلی با پيشنهاد مشخص به شوراي ملي سلامت زيستي (متشکل از بالاترين مقامات اجرائي دستگاههاي ذيصلاح) ارجاع، و از طريق شورا مزبور جهت اجرا به دستگاههاي ذيربط ابلاغ  گردد.