تیشه های بُرنده بر ریشة استمرار حیات – 3

تیشه های بُرنده  بر ریشة استمرار حیات - ۳

ج - فروش اراضی ملی  تصرف شده  که  در پشت طرح  اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری که بیشتر به وجه المصالحه قرار دادن اراضی  منابع طبیعی شباهت داشت تا حل و فصل !.

د – افزایش  محدودة حریم شهر برخلاف قانون به میزان بیش از بیست برابر و صرفا