آسمان اینجا آبی نیست !!!

                                     کارخانه ذوب مس خاتون آباد 

متاسفانه ما نمی
دانیم که چه داریم و چه می خواهیم بدست آوریم و در قبال آنچه که می خواهیم بدست
آوریم چه چیزی را داریم از دست میدهیم ؟ صرف اینکه ما با وجود این گونه کارخانه
هایی تولید اشتغال می کنیم اصلا توجیه خوبی برای چشم پوشی از تخلفات این گونه
صنایع نیست .صنایعی که هرساله میلیاردها ،میلیارد برای تیم های ورزشی شان هزینه
میکنند ،چگونه نمی توانند از پس رفع عیوب کارخانه جاتشان برآید در حالی که پول از
پارویشان بالا میزند