در غم از دست دادن دوستی عاشق

امروز همه ما دوستداران طبیعت عزاداریم چون دوستی نازنین و عاشق را از دست دادیم . با کمال نا باوری و تاسف باید از دست دادن آرزوی میزایی عزیز را به همه جامعه دوستداران طبیعت ایران تسلیت بگم . 
وای که چقدر باورش سخت و جانگدازه