تصویر پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده جنگل خواجه

در روزهای پایانی هفته گذشته یکی از دوربین های تله ای به کار رفته در منطقه حفاظت شده جنگل خواجه در خراسان رضوی تصویر زیبایی از یک پلنگ ایرانی بزرگ جثه را به ثبت رسانده است.این عکس واضح و زیبا درحالی به ثبت رسیده است که تا سال گذشته هیچ تصویر مستندی از پلنگ ایرانی در حوزه شهرستان سرخس بدست نیامده بود اما طی سال های اخیر دامداران ساکن روستاهای حاشیه منطقه حفاظت شده جنگل خواجه چندین نوبت عنوان نموده بودند که در ارتفاعات این منطقه پلنگ مشاهده کرده اند.پس از بررسی علائم و شواهد با نصب تعدادی دوربین تله ای در مسیرهای احتمالی تردد پلنگ، برای دومین باری است که از این گونه ارزشمند در حوزه شهرستان سرخس تصویربرداری شده است.منبع