آرامش از دست رفته پارک ملی گلستان…!

همچنان گلستان ایران در میان آتش و خشم گرفتار است؛از یک سو مسیری که از میان پارک می گذرد اسباب تنش در منطقه است و از سوی دیگر آتش افروزی های گاه و بی گاه نفس گلستان را در بند کرده است؛این در حالی است که سالهاست پارک ملی گلستان از سوی عده ای سودجو اسیر بهره کشی است و این فاجعه ای که در میان عملکرد سرد مسئولین در حال عمیق شدن است.آیا نباید از همین امروز راهبردهای منطقی و اصولی را جایگزین عملکرد غلط گذشته کنیم؟با تداوم این شرایط بازگشت آرامش به گلستان رویایی بیش نیست…!