روز زن مبارك

مادر،

ای لطیف ترین گل بوستان هستی،

ای باغبان هستی من،

گاهِ روییدنم باران مهربانی بودی که به آرامی

سیرابم کند.

گاهِ پروریدنم آغوشی گرم که بالنده ام سازد