یاد آوری وهشدار به سازمان حفاظت محیط زیست


فرمالیته شدن ارزیابی‌های محیط زیستی در کشور با تغییر آئین نامه اجرائی به اجرا در آمد از این رو قبل از هر اقدامی آئین نامه فرمالیته فعلی با ید ملغی و به آئین نامه اجرائی 8 سال قبل (توام و با اصلاحات و بروز رسانی لازم) رجعت نمایند

مکانیزم و ساختار کمیته ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی حساسترین واحد ملی که توسط مسئولین وقت در جهت … تغییر ماهیت ساختاری یافت نیاز است ملغی و ساختار قبلی (توام و با اصلاحات و بروز رسانی لازم)  باز سازی شود.

 صدور مجوز جدید متوقف، مجوز های صادره حداقل از زمان عزل یا استعفا اصیلیان (خدائی نمی دانم اسم را درست تلفظ کردم یانه ، در زمان مسئولیت اش هم عضو رسمی کمیته بودم و تقاضا های نا مقبول چون بیرون کردن نمایندگان مجلس و استانداری در زمان تصمیم گیری کمیته از ایشان داشتم که عملی می نمود و با توجه به فوق تخصص بودن ایشان در مباحث اثرات محیط زیستی صنایع ایشان و… ذکر خیر کردم از یک پنانسیل ارزشی ملی…) در خواست شود مورد تحقيق و تفحص مجلس قرار گیرد.

کمیته ملی ارزیابی ماً هیتاً فرا صنفی ، مستقل و فوق تخصص (با کار گروه های تخصصی ذیربط)  می باشد که متاسفانه در هیچ زمان از تاریخ فعالیت خود از چنین ویژگیهای برخوردار نبودهو احیاء و باز سازیی و ارتقاء فنی کمیته  نیاز است در دستور کار قرار گیرد.

Posted in: دسته‌بندی نشده