حاشيه بر رأی شماره ۱۴۶ « بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم قسمت دوم

مطالبات حقوق صنفی کارکنان منابع طبیعی و محیط زیست با اهمیت تر از مطالبات سهم بری منابع طبیعی است.  اهمیت رجحان داده شده به این دلیل است که نمی توان با سفیری بی انگیزه رسالت بسیار مهم حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری را انجام داد. کارکنان این دو سازمان سفیر هدایت بهره برداری از حیات هستند و استمرار حیات در گرو خدمات تولیدی آنها قرار دارد.

 اگر در عين آرامش و با تعداد كمتري در مورد عدم اجرای بند. ج .ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم شكايت مي شد –  اگر كاركنان مطلع شكايت مي كردند –   اگر مفاد اعتراض و دادخواست واجد آيتم هاي مغفول مانده مي شد – اگر آنچه مغفول مانده به تشريح و تبيين جنبه ها در دفاعيه ها مورد استفاده قرار مي گرفت، رأي هيات عمومي

Posted in: دسته‌بندی نشده