نمایشگاه عروسک های محلی بانوان خراسان جنوبی در راستای کسب و کار پایدار پروژه بین المللی ترسیب کربن

این عروسک ها توسط بانوان روستاهای محدوده پروژه بین المللی ترسیب کربن در قالب طرح ایجاد کسب و کارپایدار برای حفاظت از مراتع ساخته شده اند.

جشنواره عروسک های محلی خراسان جنوبی 22مهرماه در روستای تاجمیر پایین در منطقه سربیشه حسین آباد برگزار شد.در این جشنواره با مشارکت فعال 5 روستای محدوده پروژه حدود 200 عروسک ساخته شد. با توجه به اهداف این پروژه که توسط موسسه آوای طبیعت پایدار در حال اجراست قراراست این عروسک ها توسط بانوان روستا با هدف معیشت مکمل و به منظور کاهش اثرات حضور دام در مراتع تولید و عرضه شود.


نظر به اینکه همواره انواع عروسکهای پلاستیکی از کشورهای مختلف در بازار ایران عرضه می شود و رقابت را برای عروسک های اصیل و دست سازکشورمان دشوار کرده است،این پروژه قصد دارد با ارتقاء کیفیت این محصولات از یک سو و ذائقه سازی در مخاطبان و به ویژه دوستداران فرهنگ و طبیعت ایران از سوی دیگر، برای احیای این هنرهای ارزشمند گام بردارد.  

Posted in: دسته‌بندی نشده