آسیب شناسی اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری

مدیریت تولید خدمت از هدف های اساسی و مهم با اجرای آزمایشی در لایحه مدیریت خدمات کشوری بود، ولی این لایحه با احکام فرابخشی و دنبال کننده سیاست های کلی نظام نشان از آن دارد که تفکر ملی و بلند نظری کارشناسان درتدوین وتقدیم لایحه مزبور با تفکر و اندیشه های مبتنی بر سلایق اجرا کنندگان قانون مختلف ومتفاوت شد.

از دیگر اهداف مهم این لایحه آزمایشی تبدیل حالت وقت مزدي به كارمزدي کارکنان و رفع تبعيض در حقوق دریافتی کارکنان در سازمان‌های مختلف

Posted in: دسته‌بندی نشده