تصویب نامه مورخ 10/7/1392 موضوع افزوده شدن تبصره به تصویب نامه برنامه جامع کاهش آلودگی هوا

تصویب نامه شماره 125292/ت46320ه مورخ 10/7/1392


وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور


وزارت جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط زیست


هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 38298/90 مورخ 22/9/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:


متن زیر به عنوان تبصره به بند(14) تصویب نامه شماره 212326/ت46320ه مورخ 16/12/1390 موضوع برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور اضافه می شود:


تبصره- استقرار صنایع رده (1) (الف) گروه های چهارده گانه موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 در داخل محدوده شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و اراک و استقرار صنایع رده های (2) و (3) گروههای چهارده گانه تصویب نامه مذکور در خارج از محدوده شهرهای یاد شده از شمول این ماده مستثنی می باشند.


مطالب مرتبط در وبلاگ:


تصویب نامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ مصوب 16/12/1390

Posted in: دسته‌بندی نشده