آیا اجرای این طرح ها برای دریاچه ارومیه نجات بخشند؟

درحالیکه تپش قلب دریاچه به شماره افتاده  و برای  احیا شدن، محتاج آب است و   روش  احیا کردن  تزریق کردن است .  باید به مثابه احیای قلب که بلا فاصله خون تزریق می کنند تا قلبی  احیا شده و بتپد ، به دریاچه  باید  آب داد تا حیات  دریاچه تجدید شود

دلخوش بودن به نتیجه اجرای این نوع پیشنهادات بسیار خوشبینانه است،  این طرح ها مؤثر نیست و جوامع انسانی متأثر از خشک شدن دریاچه نگران تر خواهند کرد و امید به دستیابی روش های نجات دریاچه  را در مرور زمان غیر ممکن می کند. 

البته از کارگروه نظریه پردازی که اعضای آن هیچ میدان اجرایی را در سطح کارشناسی تجربه نکردند نباید انتظاری بیش از این داشت و  از آنها برنامه عملیاتی برای احیای دریاچه خواست

در بین پیشنهادات مطروحه، باز کردن دریچه

Posted in: دسته‌بندی نشده