یک سال دیگر هم گذشت…

بسیارند افرادی که در پایان سال پرونده خود را مرور کرده بدون شاخص و معیار و مدل، یک نوع ارزیابی کلی از آن به عمل می آورند.

سال ها قبل نویسنده ستون ثابتی در روزنامه اطلاعات در پایان سال مطلبی نوشت با عنوان: "پوشه من در سالی که گذشت".

طنز پرداز معروفی در اشاره به این مطلب، در همان روزنامه به طعنه پاسخ داد: "چنته من در سالی که گذشت"

حال، چه پوشه چه چنته، به هرحال سالی دیگر هم گذشت. 

آن چه وظیفه ماست امیدواری به روزهای خوش است، امید به پایداری میهن و:

کوه هایش،

دشت هایش،

رودهایش،

جنگل هایش

و مهم تر و بالاتر از همه، مردمش.

روزگار خوبی را برایتان آرزو می کنم. نوروز 92 پیروز

به قول شاعر:

شما را باده و جامه

گوارا و مبارک باد

 


 

 

...
Posted in: دسته‌بندی نشده