3(92)- کوشش بیهوده(2)

    
حتما” دیده اید که در بسیاری از ادارات و شرکت ها، عکس رئیسان و
مدیران سابق و اسبق را قاب گرفته روی دیوار نصب کرده اند.    

     در سازمان جنگل ها، اگر چنین کاری شده باشد،
برای 35 سال گذشته، 13 قاب عکس باید تهیه شده باشد.

پرسش
یک- آیا با تحولات پیش رو، باید قاب عکس جدیدی تهیه کرد؟

پرسش
دو- از 14 رئیس سابق و لاحق، کدام یک در حفظ و پایداری منابع طبیعی کشور موفق تر
بوده است؟

بدیهی
است که به آسانی نمی توان به این پرسش پاسخ گفت و حتما” نیاز به طراحی مدل
دارد؟

چگونه
می توان شرایط وفور نیروهای کارشناس و توانمند را با شرایط تهی از آن مقایسه کرد؟

چگونه
می توان سال های بی بودجه را با سال های پر درآمد سنجید؟

سهم شرایط
عمومی اجتماعی – اقتصادی، قوانین، وزارت متبوعه، ذینفعان، متقاضیان، لابی گران،
سمن ها و… را چگونه باید لحاظ کرد؟

و
اساسا” آیا به درستی مشخص است که آنان چه باید می بودند و چه، بودند؟ و چه
باید می کردند و چه، کردند؟

و
پرسش آخر: در این مورد فرایند “خود ارزیابی” چگونه است و نتایج آن چیست؟

Posted in: دسته‌بندی نشده