سرمایه فکری – بیکاری – مهاجرت

آنچه که در نتیجه حاصل از ابعاد مختلف خود تحریمی ، تحمیل شرائط بد اقتصادی به اقشار مختلف مردم تحمیل شد و بیش از سایر نتایج و شرائط سنگین تر و غیر قابل اغماض نشان می دهد، از دیت دادن فرصت استفاده به موقع از دانش آموختگان کشور است

 این ظرفیت و سرمایه تجدید پذیر که با استفاده از سرمایه طبیعی کشور ایجاد شد، چند سالی است که با رکود اقتصادی  به راحتی در کنجی کز  کرده و فرصت کشور را در باز تولید ملی سوزانده است.

در این بین کشورهای پیر که مترصد فرصت هستند  از پدیده مهاجرت به سهولت سود سرشاری می برند و بی آنکه هزینه تولید سرمایه انسانی

Posted in: دسته‌بندی نشده