بخشنامه بودجه 93

اقدام مدبرانه به هنگام  نمودن تنظیم و تدوین بودجه  و تحویل در زمان خود (به موقع - به وعده  ) در ابلاغ  بخشنامه دولت تدبیر و امید مستتر است ، دستگاه ها در هر حال باید بودجه خود را منطبق با ماده ۳۲ سیاست های کلی برنامه پنجم و ماده ۲۱۹ قانون مبتنی برعملکرد تنظیم  نمایند.

اما پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ریزی برمینای عملکرد به الگو و مدل نیاز دارد. پیاده سازی  بصورت یک مشکل درآمده و تاکنون این مشکل حل نشده است .  برای دارایی زیستی و مخصوصا طرح های مرتبط با منابع طبیعی الگویی  تنظیم و تحت تألیف دارم  که تحت ویرایش است

بخشنامه بودجه 93

مقدمه

به خواست خداوند متعال و در سایه همبستگی ملی ناشی از استقرار دولت تدبیر و امید، سال 1393 به عنوان دهمین سال از دوره اجرای

Posted in: دسته‌بندی نشده