توقف بهره برداری از جنگل های شمال

توقف بهره برداری از جنگل ها رفتار افراطی درحفاظت از جنگل ها و مغایر با اهداف کلان و اهداف راهبردی و سیاست های اجرایی و مدیریت علمی و فنی جنگل است و به فقر جوامع محلی و فقر جنگل منتهی می شود.

کسی که در دوره تحریم مستکبرین جهانی ایده توقف بهره برداری از جنگل ها را دنبال می کند به خود تحریمی در کشور دامن می زند و قادر به درک  این نکته از مزیت مدیریت علمی و فنی جنگل، از طریق اجرای طرح جنگلداری که در سال های 90 و 91 و سال جاری نمایان و ملموس شده نبوده است.

طرح های جنگلداری در سال های 90 و 91 و سال جاری یک جریان متداول و معمول اجرایی داشتند و با کمبود اعتبار مواجه نبودند و بر عکس دیگر طرح ها مانند مرتعداری و آبخیزداری و ... خارج از شمال، متکی به اعتبار دولتی و چشم دوخته  درب 

Posted in: دسته‌بندی نشده