آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تخریب دولتی ناشی از اجرای طرح های عمومی و عمرانی، یکی از نگرانی های مدیریت بهینه در حفظ احیا و توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی کشور بوده است و قانونگذار در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع و طبیعی در امکان سنجی و جانمایی و جبران خسارت تمهیداتی را معمول کرده است که بر آورد خسارت با درج در محاسبات اقتصادی طرح، حتی در مواردیکه خسارت تبعی ناشی از اجرای طرح سنگین و فاقد توجیه شود ، تجدید تهیه و تدوین و تغییر طرح نیز می تواند برخلاف قبل بسهولت توجیه شود

ماده 12 و 14 حکم مورد نیاز در رابطه با اجرای طرح های عمومی و عمرانی دارد و آیین نامه اجرایی آن که در 20 مرداد 92 تصویب گردیده و البته برخی واژه های نا متعاریف فاقد تعریف در جدول نیازمند اصلاح است

Posted in: دسته‌بندی نشده