نقشه ای از وقوع رخدادهای حاد جوی از آغاز هزاره ی جدید

 

در نقشه ی زیر که اینجا روی ایندیپندنت ارائه شده است، مهم ترین رخدادهای حاد جوی از آغاز هزاره ی جدید اشاره گردیده است. موج های گرمایی،خشکسالی های شدید، طوفان و سیل از جمله مواردی هستند که در این نقشه نشان داده شده اند.

برای دیدن نسخه ی بزرگتر روی تصویر کلیک کنید. شنیدم که IPCC قرار است گزارشی را در چند ماه آینده پیرامون تغییر اقلیم و شرایط حاد جوی منتشر کند. به نظرم موعد انتشار اکتبر است. در مورد این نقشه و اینکه هدفم از ارائه ی آن چه بوده است برایتان می نویسم. 

 

رخدادهای حاد جوی