سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب

هيات وزيران در جلسه مورخ 20/7/90 بنابه پيشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سند راهبرد ملي بهبود كيفيت آب شرب را با 13 هدف و 45 راهبرد تصويب کرد. وزارتخانه هاي نيرو، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران موظف شدند با همكاري ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، برنامه اجرايي و عملياتي سازمان متبوع را در چارچوب راهبردهاي سند يادشده به صورت بسته هاي اجرايي تدوين و طبق ماده (217) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران اجرا کنند.دانلود فايل : sanad ab e shorb.pdf ( 659KB )


 

Posted in: دسته‌بندی نشده