08 (91)- آخرین داده های مطالعات ادواری جنگل های شمال ایران

     اگرچه ظرف پنجاه سال
اخیر، پنج یا شش بار، مطالعات ادواری جنگل های شمال کشور انجام شده است؛ ولی چون
این بررسی ها از آغاز با هدف پایش و ارزشیابی صورت نگرفته، بنا براین از فاصله
زمانی، اهداف و روش شناسی یکسانی برخوردار نبوده و قابلیت مقایسه دقیق داده ها و
نتایج را ندارد، ولی به هر حال فعالیت هایی است که انجام شده و نتایجی است که
انتشار یافته است.

     (این مطالعات در سال های 1337-1352-1353-1364-1376و1386
انجام شده و برای اطلاع از سوابق آن از جمله می توان به مقاله آقایان مشتاق، رسانه
و صالحی با عنوان بررسی کمی و کیفی جنگل های شمال کشور در جلد اول مجموعه مقالات
همایش ملی رامسر1379 مراجعه کرد).

     البته به تدریج اهداف و روش ها در سازمان
متولی شکل و قالب بهتری به خود گرفته و به ویژه درمطالعات 1376و1386 مشابهت زیادی
درشکل کار و خروجی های مورد انتظار به وجود آمده است. (یادآور می شود که در دو مطالعات
دوره ای فوق، شبکه آماربرداری مستطیل شکل و به ابعاد پنج کیلومتر در یک کیلومتر و
پلات آماربرداری دایره ای شکل و به مساحت هزار مترمربع بوده است. به این ترتیب
برای هر پانصد هکتار یک پلات، تعیین و وضعیت آن مورد مطالعه و اندازه گیری قرار
گرفته است).

     معمولا” نتایج این مطالعات به علت زمان
مورد نیاز برای جمع بندی و تجزیه و تحلیل و نیز بحث های کارشناسی متعاقب آن، با
تأخیر زیاد انتشار می یابد و نتایج مطالعه سال 1386 نیز هنوز انتشار گسترده نیافته
است. با این توضیح، تعدادی از داده های آخرین دوره مطالعات(1386) به شرح زیر به
اطلاع می رسد:     

تعداد و حجم کل:

تعداد کل درختان 295
میلیون و چهارصدهزار اصل
ه(درختان دارای قطر بیشتر از 12.5 سانتیمتر)

– حجم کل درختان 394
میلیون و هشتصد هزار مترمکعب (درختان دارای قطر بیشتر از 12.5 سانتیمتر)

( علاوه بر آن حدود 4
میلیون اصله درخت به حجم هشت میلیون مترمکعب ریشه کن و افتاده بوده و در آمار
درختان سرپا نیامده است!؟)

درجه ظرفیت جنگل:

– جنگل درجه یک 33درصد،
جنگل درجه دو 32درصد، جنگل درجه سه 20درصد، جنگل درجه چهار 15 درصد

انبوهی جنگل:

– جنگل انبوه 46درصد،
نیمه انبوه 35درصد، تنک 19درصد

سلامت درختان:

– درختان سالم از نظر
تعداد 75 درصد و از نظر حجم 66 درصد

– درختان آسیب دیده از
نظر تعداد 25 درصد و از نظر حجم 34 درصد

آمیختگی گونه ها:

راش 24درصد،
ممرز29درصد، بلوط 7درصد و سایر گونه ها 40درصد

****

     با انتشار کامل و گسترده نتایج مطالعات فوق،
امکان پایش وضعیت جنگل های شمال کشور، دست کم در دهساله 1376 تا 1386 و در زمینه
داده های موجود، فراهم خواهد آمد، امید است صاحب نظران و پژوهشگران به این مهم
اقدام نمایند.

Posted in: دسته‌بندی نشده