اولين همايش ملي جغرافيا،مخاطرات محيطي و توسعه پايدار – اسفند 91

محورهاي همايش:
- آمايش سرزمين و توسعه پايدار
- مخاطرات محيطي و مديريت بحران
- مخاطرات انساني و توسعه پايدار
- مخاطرات طبيعي و توسعه پايدار
- RS.GIS و توسعه پايدار
- RS.GIS و مخاطرات محيطي
- صنايع و مخاطرات محيطي
- مطالعات شهري و توسعه پايدار
- گردشگري و توسعه پايدار
- زئومورفولوژي و توسعه پايدار
- مطالعات روستايي و توسعه پايدار
- اب و هوا و توسعه پايدار
- جغرافياي سياسي و توسعه پايدار
- صنايع و توسعه پايدار
 
 
برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 12 بهمن 1391
تاريخ برگزاري همايش: 9 اسفند 1391
سايت همايش: www.iauahvaz.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 0611 - 3348329
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
ایمیل:
[email protected]
Posted in: دسته‌بندی نشده