اولين همايش ملي جغرافيا،مخاطرات محيطي و توسعه پايدار – اسفند 91

محورهاي همايش:

– آمايش سرزمين و توسعه پايدار
– مخاطرات محيطي و مديريت بحران
– مخاطرات انساني و توسعه پايدار
– مخاطرات طبيعي و توسعه پايدار
– RS.GIS و توسعه پايدار
– RS.GIS و مخاطرات محيطي
– صنايع و مخاطرات محيطي
– مطالعات شهري و توسعه پايدار
– گردشگري و توسعه پايدار
– زئومورفولوژي و توسعه پايدار
– مطالعات روستايي و توسعه پايدار
– اب و هوا و توسعه پايدار
– جغرافياي سياسي و توسعه پايدار
– صنايع و توسعه پايدار

 

 

برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 12 بهمن 1391
تاريخ برگزاري همايش: 9 اسفند 1391

سايت همايش: www.iauahvaz.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 0611 – 3348329
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
ایمیل:
[email protected]

Posted in: دسته‌بندی نشده