خدایا ستایش تنها ازآن توست که…

گزارشی از جستجو و نجات در دماوند به قلم احسان دارابی

ساعت ۱۰:۳۰ شب بود که به‌همراه امین دیهیم، احسان کنعانی، سهراب مالمیر،
علی عزیزی و محمد احمدی با سرپرستی مجید حسین‌پور، مسوول کارگروه جستجو و
نجات، به سمت پارکینگ جبهة غربی، حرکت کردیم. کیومرث نیز در قرارگاه ماند
تا کل عملیات را هدایت کند. احسان تازه از جبهة غربی رسیده بود. طی دو روز
گذشته، چند بار بالای سر مصدوم رفته بود و وضعیت او را مراقبت کرده بود.
می‌گفت: “زنده است.”

این گزارش جذاب را در داستان کوه بخوانید