ارائه گزارش صعود برج بی نام ترانگو

 

اعضای تیم در روز چهارشنبه ۲۷/۱۰/۹۱ ساعت ۱۷ الی ۲۱ در
محل سالن تامین اجتماعی اقدام به ارائه گزارش صعود برج بی نام ترانگو
خواهند نمود .

آدرس : تهران – خیابان آزادی – خیابان جیحون – سالن تامین اجتماعی (مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب )