آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها مصوب 15/4/1390

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1390 بنا به پیشنهاد شماره 8885/020 مورخ 6/3/1388 وزارت جهاد کشاورزی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها» به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1ـ دستگاههای اجرایی در صدور جواز تأسیس و یا موافقت اصولی با رعایت قوانین مربوط موظف به رعایت مساحت‌های مندرج در جداول پیوست که به مهر « پیوست‌ تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است و درج کدهای مربوط به آنها در جواز تأسیس یا موافقت اصولی می‌باشند.

تبصره1ـ مساحت‌های مندرج در جداول شامل فضای مسقف و غیرمسقف می‌باشد.
تبصره2ـ با توجه به شرایط توپوگرافی، عرصه مساحت‌های موضوع این ضوابط، با تأیید معاونت تخصصی دستگاه متولی صدور اجازه تأسیس و یا موافقت اصولی و مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استانها، حداکثر تا پنج درصد قابل افزایش خواهد بود.
 متن کامل آیین نامه در ادامه ی مطلب

Posted in: دسته‌بندی نشده