گــر بــه سیــاه کـوچـولـــو

تو هم از این دنیای کثیف رفتی.. گربه سیاه کوچولو... تو فقط 3 ماه طعم زندگی را چشیدی.. زود رفتی.. چرا برادرت را تنها گذاشتی... چرا اینکار را کردی.. میدونم برادرت  بزودی میاد پیشت.. شایدفردا.. یا پس فردا .. مقصر من بودم؟.. من فقط 10 دقیقه دیر کردم.. اینقدر گرسنه بودی؟... چی فکر کردی .. ...