شناسایی و کاهش درختان رو به زوال مرکز پایتخت و تشکیل پرونده گیاه پزشکی 

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: با اقدامات انجام شده از سوی مرکز تحقیقات، آموزش ومشاوره فضای سبز منطقه از ابتدای سال تاکنون کاهش درختان رو به زوال از ۲۹۴ اصله به ۱۴۱ اصله درخت در سال ۱۴۰۰  محقق شد.