نمایندگان درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا را تسلیت گفتند

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا را تسلیت گفتند.