۲ پیام تسلیت برای درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا

«مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و مدیرمسئول خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)» و «سازمان انتشارات جهاددانشگاهی» پیام‌های تسلیتی برای درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا در سانحه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست در جاده ارومیه - نقده منتشر کردند.