ورود غیرمجاز دام تهدیدی بزرگ برای زیستگاه‌ها و اکوسیستم مناطق

معاون مدیرکل حفاظت محیط زیست شهرستان تهران چرای غیر مجاز دام در مناطق حفاظت شده را یکی از مهمترین عوامل تخریب زیستگاه‌ها و تهدید جدی برای تنوع زیستی و پوشش گیاهی ذکر کرد.