داستان سه دریاچه

 

به نقشه ی رو به رو نگاه کنید. در تصویر موقعیت مکانی سه دریاچه را علامتگذاری کرده ام. دریاچه ی ارومیه

اولی، دریاچه ی ارومیه است در شمال غرب ایران،

دومی Lake Buhayrat در مرکز عراق،

و سومی Lake Beysehir در ترکیه.

اما قضیه چیست؟ امروز مشغول گشت زدن برای پیدا کردن اطلاعات جدید در مورد دریاچه ی ارومیه به فایلی رسیدم که پیرامون سنجش ماهواره ای بود و به بحث سنجش ارتفاع سطح آب دریاچه ها پرداخته بود. در بخشی از این سند نموداری درج شده بود از نوسانات ارتفاع سطح آب سه دریاچه ای که اسم بردم و محلشان را علامتگذاری کرده ام.

اسم این سند چنین است:

 

Birkett, C.M., Reynolds, C., Beckley, B. and Doorn, B., (2009) From Research to Operations: The USDA Global Reservoir and Lake Monitor, chapter 2 in ‘Coastal Altimetry’, Springer Book Publications, In press. 

و تصویری هم که در آن بود این است. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در حدود سال های 2000 تا 2002 به دلیل خشکسالی در منطقه ارتفاع سطح آب هر سه دریاچه کاهش یافته است. آنچه جالب است اینکه در دریاچه ی عراقی و ترکیه ای بعد از پایان دوره ی خشکسالی ارتفاع سطح آب مجددا افزایش یافته است اما این پدیده در دریاچه ی ارومیه مشاهده نشده است. قصد نتیجه گیری ندارم چرا که برای چنین کاری به کلی اطلاعات و داده های دقیق تر و جزیی تر نیاز است اما به نظرم وقوع و وجود چنین رفتاری در نوسانات ارتفاع سطح آب دریاچه خود گویای پیچیدگی اکولوژیکی این سیستم است که گمان می کنم گاهی بیش از حد ساده و ساده انگارانه به آن نگاه می شود.

در مورد دریاچه ی ارومیه اینجا بیشتر مطالعه کنید.

 

 

دریاچه ی ارومیه