آیا زمین خواری جرم است ؟ – 24

 باید به نکته عطفی توجه کرد  و صورت مسئله ای نوشت و برای حل مسئله تلاش نمود


اهداف مقنن درتصویب قانون اصلاحات ارضی  چه بوده است ؟


آیا اهداف مقنن در اجرای قانون اصلاحات ارضی در حین اجرا و یا ضمن اجرا و یا پس از اجرا تحصیل شده است ؟


واضح ترین هدف تحصیل شده در اجرای قانون اصلاحات ارضی ، آزادی املاک جنگلی و مرتعی و زراعی کشور از هر قید و بند معمول و متداول منتسب به مالکیت