تصویب ضوابط جدید معیارهای استقرار صنایع (به شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/90)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1390 بنا به پیشنهاد شماره 65507-1مورخ 1/11/1386 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی را به شرح زیر تصویب نمود . متن کامل تصویب نامه را در اینجا مشاهده نمایید.

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: