نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار

برای مقابله با تغییر اقلیم نیازمند مشارکت مردمی آگاه است.