سرانجام سازمان محيط زيست به دست فردي اصلح افتاد

امروز وقتي خبر انتخاب خانم ابتكار را به عنوان رييس سازمان محيط زيست شنيدم واقعا خوشحال شدم . خوشحال شدم نه براي اينكه محمدي زاده از سازمان مي رود ! نه ! براي اينكه خيل مديران اتوبوسي و اون مثلث طبيعت ستيز اطراف ايشون بالاخره از سازمان بيرون مي رن .

بازگشت ابتكار به محيط زيست يعني بازگشت ادب ،‌متانت و وقار ،يعني بازگشت اقتدار و تعقل و تدبر به سازمان ،‌يعني دوران ديكتاتوري ،‌مطلق گرايي،‌ من منم،‌ بخور بخور، واگذاري ،‌حراج و فروش مناطق ، زور ،‌تهديد و ارعاب و شكايت به پايان رسيده است. 

يعني اگر با اين همه ويراني 4 سال گذشته، ايشان خيري هم به طبيعت نرسونه لااقل ديگه حداقل نمك به زخم طبيعت و دوستداران طبيعت نمي پاشه . 

ورود خانمي مقتدر،‌سياستمدار،‌با وجدان و با اخلاق به سازمان محيط زيست بهترين خبري بود كه در اين 4 سال اخير رقم خورد و منو خوشحال كرد