بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 16

تمرکز مدیریت علمی و فنی با انواع فعالیت های عمرانی با رویکرد حفاظت فنی و فیزیکی  و انواع برش ها سبب می شود ، هر یک از عناصر رویشی از هر گونه  و هر عنوان اعم از درخت ، درختچه ، بوته ، در هر مرحله سنی از نونهال تا قطر هدف در سن دیر زیستی، سلامت فردی مطلوب تری دارند و تحت سلامت فردی ، سلامت توده نیز که با اصلاح ساختار عمودی و افقی جنگل ، به افزایش درجة ترکیب و آمیختگی می انجامد به نحو اثر بخشی